INFORMATION

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. För behandlingen av personuppgifter är Advokaterna Wikner & Marneros personuppgiftsansvarig. Det innebär att Advokatbyrån är skyldig att säkerställa att hanteringen följer gällande lagar och regler.

Advokatbyrån inhämtar uppgifter direkt från klienter/parter, men dessa kan även erhållas/inhämtas från annan samt från myndigheters register eller andra privata och offentliga register. Det huvudsakliga ändamålet för Advokatbyråns behandling av personuppgifter är för att kunna utföra uppdraget och bedriva verksamheten. Det är för detta behövliga personuppgifter behandlas av Advokatbyrån. Behandling av personuppgifter sker även för att Advokatbyrån skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Advokatbyrån äger därför rätt att inhämta, registrera, lagra och i vissa fall förmedla uppgifter som erhålls. Uppgifterna sparas under pågående och efter avslutat uppdrag och under den tid som är nödvändig med hänsyn till lagar och bestämmelser samt med hänsyn till ändamålet. Exempelvis lagras personuppgifter i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt för att t ex uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

För det fall Advokatbyrån överför personuppgifter till land utanför EU/EES (s k tredje land) samt till utländska organisationer vidtar Advokatbyrån rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Rätt föreligger för personer att få information om Advokatbyråns behandling av deras personuppgifter samt begära rättelse, radering och invända mot behandingen. En begäran/invändning prövas av Advokatbyrån i det enskilda fallet.

För ytterligare information eller frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta Anne Marneros, a.m@advokaternawm.se.

ÖVRIG INFORMATION

Nedan finns samlad information i frågor som kan uppkomma inom olika rättsområden. Behöver du hjälp eller vill du ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta advokatbyrån.

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Om du blivit utsatt för brott och vill ha information om hur man går tillväga och om gången efter polisanmälan och om rättegången kan du läsa om detta på Brottsoffermyndighetens hemsida  https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott

BROTTSOFFERJOUR

Vill du komma i kontakt med brottsofferjouren finns deras kontaktuppgifter här http://www.mora.boj.se/ (avseende norra Dalarna) och information om deras verksamhet finns här http://www.brottsofferjouren.se/

Kvinno- och mansjour
Är du i behov av skyddat boende, stödsamtal eller hjälp i kontakt med myndigheter, kontakta kvinnojouren http://www.kvinnojourenborlange.se/Kontakt-Dalarna.html (Dalarna).
Kontaktuppgift till mansjouren finns här http://www.mansjouren.se/?page_id (belägen i Stockholm).

SKADESTÅND MED ANLEDNING AV BROTT

Om du vill ha skadestånd med anledning av att du utsatts för brott kan du läsa mer om hur du går tillväga här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand
Du kan också läsa på Kronofogdemyndighetens hemsida https://www.kronofogden.se/Skadestand3.html

DÖMD FÖR BROTT TILL VISS PÅFÖLJD

Har du dömts för ett brott till en s.k. frivårdspåföljd eller till fängelse kan du läsa mer om detta här:
https://www.kriminalvarden.se/lattlast/for-dig-som-domts-till-frivard/forklaring-av-din-pafoljd/

Om du dömts till fängelse kan du läsa mer om detta här https://www.kriminalvarden.se/lattlast/for-dig-som-domts-till-fangelse

ERSÄTTNING FÖR FRIHETSBERÖVANDE

Har du varit frihetsberövad och blivit frikänd i domstol eller det ej väckts åtal för brott kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningarna här http://www.jk.se/ansokan/frihetsberovande/

ANSÖKNINGSAVGIFTER HOS TINGSRÄTT

Om du vill ha information om ansökningsavgifter till tingsrätten för exempelvis ansökning om stämning, äktenskapsskillnad, boutredningsman, konkurs m m hittar du dessa här http://www.domstol.se/Ladda-ner–bestall/Avgifter/

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

För att läsa mer om förutsättningarna och möjligheten att få rättshjälp läs mer på rättshjälpsmyndighetens hemsida http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/

ANSÖKAN OM LAGFART

Har du köpt en fastighet och skall söka lagfart, läs mer om detta här https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/

KONKURS

Här kan du läsa mer om konkursförfarandet https://www.kronofogden.se/Konkurs2.html

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

För att pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå för en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten har inom ramen för Sveriges Advokatsamfund inrättats en Konsumenttvistnämnd.

Krav som grundar sig på att advokaten vid en tidpunkt före den 11 januari 2016 exempelvis varit försumlig eller utfört sitt uppdrag felaktigt prövas inte av Konsumenttvistnämnden.Detta gäller även om försumligheten eller felet upptäcks först efter den 11 januari 2016. Rör konsumentens krav en faktura så måste den vara utställd den 11 januari 2016 eller senare för att Konsumenttvistnämnden ska pröva kravet.

En förutsättning för att vända sig till Konsumenttvistnämnden är att konsumenten först försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Advokaten är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning och att följa beslut från Konsumenttvistnämnden.

För ytterligare information, kontakta Konsumenttvistnämnden, som har följande kontaktuppgifter:

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Postadress: Box 27321, 102 54 STOCKHOLM

Telefon: 08-459 03 00

E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbadress: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

ÖPPETTIDER

Mån – tors08.00 – 17.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

 

ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN (1 JUN – 31 AUG)

Mån – tors08.00 – 16.00
Fredag08.00 – 15.00
Lunch12.00 – 13.00

SÖK